Hälsoundersökning i Stockholm

Det är lättare att bota sjukdomar om man upptäcker dem tidigt. För hittar vi sjukdomarna i tid kan de också åtgärdas i tid. Faktum är att de flesta av våra vanligaste, allvarliga folksjukdomar faktiskt kan undvikas med hjälp av preventiva hälsoundersökningar.

Det bästa sättet att hitta sjukdomar tidigt är att regelbundet göra hälsoundersökning. Vår rekommendation är att du som är över 30 år kommer vart tredje år och årligen efter 50 år fyllda. Då kan vi jämföra nya värden med tidigare normalvärden och på så sätt mycket snabbare upptäcka eventuella avvikelser som kan tyda på sjukdom. 

Tack vare Vegatus olika hälsokontroller kan vi upptäcka exempelvis höga kolesterolvärden och diabetes typ 2 på ett mycket tidigt stadium. Det betyder att vi tidigt kan varna patienter i riskzonen, så att de kan lägga om sin livsstil eller ta medicin och förbli friska. Genom en specialriktad hälsoundersökning kan vi även hitta sjukdomar som cancer och hjärt-kärlproblem. 

Den som väljer undersökning med magnetröntgen ger oss möjlighet att även hitta sådant som inte framkommer i andra hälsoundersökningar.  

Tätare kontroller efter 50 års ålder 

Ju äldre vi blir desto större blir också risken att drabbas av allvarliga sjukdomar. Därför föreslår vi regelbundna hälsokontroller från 40 års ålder, vart tredje till vart femte år. Efter 50 föreslår vi en årliga hälsoundersökning – då har vi goda chanser att åtgärda tidiga tecken på sjukdomar som annars drabbar allt fler med stigande ålder.

 Vad händer om vi hittar något? 

Om analysresultaten ger oss anledning att misstänka till exempel hjärt-/kärlsjukdom eller cancer gör vi i vissa fall kompletterande undersökningar på Vegatus, det ingår i priset. Annars remitterar vi dig till relevant specialist för vidare utredning. 

Förhoppningsvis kan specialisten utesluta allvarlig sjukdom – för ett avvikande värde som kan tyda på exempelvis cancer behöver inte alls göra det. Det kanske är förhöjt på grund av en infektion eller någon annan sjukdom. Skulle man däremot konstatera exempelvis en tumör remitteras du sedan till en behandlande klinik som kan påbörja behandling utan fördröjning.

Läs mer Läs mindre

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/vegatus.se/httpdocs/wp-content/themes/vegatus/template-parts/page/content-front-page.php on line 118

Hälsokontroll

Vi håller våra patienter friska. 

På Vegatus läkarmottagning i Stockholm gör vi hälsoundersökningar för privatpersoner och vi bedriver även företagshälsovård. Vi strävar efter att varje individ ska kunna leva ett så långt och friskt liv som möjligt.

Idag är dödligheten i Sverige högst i hjärt- kärlrelaterade sjukdomar och cancer. Vi menar att de flesta av dessa sjukdomar skulle man slippa med hjälp av preventiva hälsoundersökningar. Vi bidrar till detta genom att ge människor möjlighet att leva så länge som möjligt och vara friska så länge som möjligt. Vi utvecklar metoder för att motverka onödiga sjukdomar och psykologiska svårigheter. Ledmotivet är tidig diagnos och preventiva åtgärder.

Genom regelbundna hälsokontroller kan vi år från år jämföra nya värden med dina tidigare normalvärden och därmed mycket snabbare upptäcka eventuella avvikelser. Vid sjukdomsmisstanke arrangerar Vegatus en kompletterande specialistutredning. Momenten i undersökningen är noga utformade för att tillsammans bilda bästa möjliga helhet.

Vi har flera olika hälsoundersökningar med olika mängd prover, undersökningar och läkarbesök. Oavsett vilken nivå du väljer så får du en vetenskaplig uppföljning av resultaten.

Varför ska man göra regelbundna hälsokontroller? 

Vegatus gör hälsokontroller eftersom det är lättare att bota sjukdomar om man upptäcker dem tidigt. Om man upptäcker dem riktigt tidigt kan man också hindra att de bryter ut. Det bästa sättet att hitta sjukdomar tidigt är att göra regelbundna hälsoundersökningar för då kan vi se hur dina värden utvecklas över tiden och tidigt hitta förändringar som kan tyda på sjukdom.

Olika typer av sjukdomar 

Det finns många olika typer av sjukdomar. Vissa som förkylningar och liknande kommer snabbt och då är det meningslöst att göra hälsoundersökningar. Andra sjukdomar har ett mera kroniskt förlopp och är oftast farligare. Sådana sjukdomar är till exempel cancer och hjärt-kärlsjukdomar. Då blir det meningsfullt att man sköter sin hälsa genom att genomgå regelbundna hälsoundersökningar.

Hjärt- och kärlsjukdomar 

I Sverige förorsakas ungefär vart annat dödsfall av hjärt-/kärlsjukdomar. Dessa kärlsjukdomar har en stark koppling till åldersdiabetes (diabetes typ 2) och till höga kolesterolvärden. Vegatus undersöker både åldersdiabetes och kolesterolvärden och får med detta en möjlighet att varna patienter som är på väg att utveckla t.ex. diabetes så att de kan lägga om livsstil eller ta medicin och på så sätt förbli friska.

Cancer 

Cancer förorsakar en tredjedel av dödsfallen i Sverige. Om man upptäcker cancer tidigare blir den lättare att bota och om man upptäcker cancern innan den givit upphov till metastaser (dottersvulster) är den i princip alltid möjlig att bota. Det finns enstaka undantag från denna allmänna princip. En tidigt upptäckt innebär att cancern skall upptäckas innan den har gett symptom. Detta kan ske på två sätt. Antingen kan man göra upprepade magnetkameraundersökningar av hela kroppen (dyrt) eller så man kan försöka hitta biokemiska tecken på att en tumör är på väg att bryta ut. Dessa kemiska tecken på att en tumör kan hålla på att bildas kallas för tumörmarkörer. Ett typexempel på en tumörmarkör är PSA (prostataspecifikt antigen) som används för att bedöma risken för prostatacancer. Tumörmarkörer är inkluderade i alla våra hälsokontroller.

Förhöjt värde behöver inte betyda sjukdom. Det är viktigt att ha klart för sig att förekomsten av förhöjda mängder av en tumörmarkör inte betyder att man har cancer. Det betyder att man har en förhöjd risk men fortfarande är chansen att man inte har cancer större . En förhöjd mängd tumörmarkörer innebär således att risken är så hög att man har anledning att kontrollera att man inte har cancer. Vi anser att detta är den bästa möjliga metoden om man vill sträva efter en tidig upptäckt av cancer.

Sköldkörtelproblem 

En orsak till dålig livskvalitet kan vara oförklarlig trötthet. Det kan bero på en rubbning i sköldkörtelfunktionen, som är speciellt vanligt hos kvinnor. Sjukdomen är så vanlig att vi på Vegatus erbjuder en screening med tyreoideaprover för att fånga upp detta funktionsnedsättande och behandlingsbara tillstånd i sköldkörteln. Prover för detta är inkluderade i våra hälsokontroller.

Andra sjukdomar 

Det finns givetvis ett stort antal andra sjukdomar. Det är inte möjligt att här gå igenom dessa men Vegatus gör ett stort antal prover som täcker olika organsystem för att om möjligt också fånga upp andra sjukdomar som kan ge upphov till ohälsa. Alla våra screening tester som ingår i hälsokontrollerna bildar tillsammans en väv för att ge bästa möjlighet till tidig upptäckt av sjukdom.

Fördelar med att göra hälsoundersökning 

Med de olika hälsokontroller som Vegatus gör kan man upptäcka exempelvis diabetes typ 2 på ett mycket tidigt stadie och göra livsstilsförändringar, som minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar mycket kraftigt. Den svenska befolkningen närmar sig en situation där 33% av befolkningen har en hög risk att utveckla diabetes typ 2. Hälsoundersökningar fångar också upp höga kolesterolvärden, så man kan behandla dessa. Vi finner sjukdomar i ett tidigt stadie och bekämpar våra folksjukdomar.

Läs mer Läs mindre

Blogg

Vi flyttar till Västmannagatan 9, plan 3 Vi drar upp…

Vegatus startades 2010 av docent Jörgen Boëthius neurokirurg och specialiserad…

Vi får en del frågor om MR-undersökningar och tänkte därför…