Hälsoundersökning i Stockholm

Syftet med hälsoundersökningar är att på ett tidigt stadie hitta allvarliga sjukdomar och ge de förutsättningar som behövs för att förekomma dessa och annan ohälsa. Vi  genomför hälsoundersökningar på både privatpersoner och personer knutna till företag.

Våra undersökningar är helt smärtfria. Vi prioriterar din tid och våra hälsoundersökningar tar en dryg timme i anspråk vid varje besök. Just din hälsa skall vara ett samarbetsprojekt mellan dig och Vegatus.

Vårt mål är att alla våra patienter ska leva långa liv vid god hälsa och vigör.

Vi vill bidra till detta genom att ge människor möjligheter att leva länge och vara så friska och ungdomliga så länge som möjligt. Ledmotivet är tidig diagnos och preventiva åtgärder. Man kan ofta hindra att saker utvecklas i en negativ riktning genom att sätta in tidiga och riktiga motåtgärder.

Vi på Vegatus i Stockholm vill ge bästa möjliga omsorg. Vi mäter. Vi samarbetar. Vi får det att funka. 83% återbesöksfrekvens är ett tecken på detta.

Läs mer Läs mindre

Hälsokontroll

Vi håller våra patienter friska. På Vegatus läkarmottagning i Stockholm gör vi hälsoundersökningar för privatpersoner och vi bedriver även företagshälsovård. Vi strävar efter att varje individ ska kunna leva ett så långt och friskt liv som möjligt.

Idag är dödligheten i Sverige högst i hjärt- kärlrelaterade sjukdomar och cancer. Vi menar att de flesta av dessa sjukdomar skulle man slippa med hjälp av preventiva hälsoundersökningar. Vi bidrar till detta genom att ge människor möjlighet att leva så länge som möjligt och vara friska så länge som möjligt. Vi utvecklar metoder för att motverka onödiga sjukdomar och psykologiska svårigheter. Ledmotivet är tidig diagnos och preventiva åtgärder.

Genom regelbunden hälsokontroll kan vi år från år jämföra nya värden med dina tidigare normalvärden och därmed mycket snabbare upptäcka eventuella avvikelser. Vid sjukdomsmisstanke arrangerar Vegatus en kompletterande specialistutredning. Momenten i undersökningen är noga utformade för att tillsammans bilda bästa möjliga helhet.

Vi har flera olika hälsoundersökningar med olika mängd prover, undersökningar och läkarbesök. Oavsett vilken nivå du väljer så får du en vetenskaplig uppföljning av resultaten.

Varför ska man göra regelbunden hälsokontroll? Vegatus gör hälsoundersökningar eftersom det är lättare att bota sjukdomar om man upptäcker dem tidigt. Om man upptäcker dem riktigt tidigt kan man också hindra att de bryter ut. Det bästa sättet att hitta sjukdomar tidigt är att göra reglbundna hälsoundersökningar för då kan vi se hur dina värden utvecklas över tiden och tidigt hitta förändringar som kan tyda på sjukdom.

Olika typer av sjukdomar Det finns många olika typer av sjukdomar. Vissa som förkylningar och liknande kommer snabbt och då är det meningslöst att göra hälsoundersökningar. Andra sjukdomar har ett mera kroniskt förlopp och är oftast farligare. Sådana sjukdomar är till exempel cancer och hjärt-kärlsjukdomar. Då blir det meningsfullt att man sköter sin hälsa genom att genomgå regelbundna hälsoundersökningar.

Hjärt- och kärlsjukdomar I Sverige förorsakas ungefär vart annat dödsfall av hjärt-/kärlsjukdomar. Dessa kärlsjukdomar har en stark koppling till åldersdiabetes (diabetes typ 2) och till höga kolesterolvärden. Vegatus undersöker både åldersdiabetes och kolesterolvärden och får med detta en möjlighet att varna patienter som är på väg att utveckla t.ex. diabetes så att de kan lägga om livsstil eller ta medicin och på så sätt förbli friska.

Cancer förorsakar en tredjedel av dödsfallen i Sverige. Om man upptäcker cancer tidigare blir den lättare att bota och om man upptäcker cancern innan den givit upphov till metastaser (dottersvulster) är den i princip alltid möjlig att bota. Det finns enstaka undantag från denna allmänna princip. En tidigt upptäckt innebär att cancern skall upptäckas innan den har gett symptom. Detta kan ske på två sätt. Antingen kan man göra upprepade magnetkameraundersökningar av hela kroppen (dyrt) eller så man kan försöka hitta biokemiska tecken på att en tumör är på väg att bryta ut. Dessa kemiska tecken på att en tumör kan hålla på att bildas kallas för tumörmarkörer. Ett typexempel på en tumörmarkör är PSA (prostataspecifikt antigen) som används för att bedöma risken för prostatacancer. Tumörmarkörer är inkluderade i alla våra hälsokontroller.

Förhöjt värde behöver inte betyda sjukdom. Det är viktigt att ha klart för sig att förekomsten av förhöjda mängder av en tumörmarkör inte betyder att man har cancer. Det betyder att man har en förhöjd risk men fortfarande är chansen att man inte har cancer större . En förhöjd mängd tumörmarkörer innebär således att risken är så hög att man har anledning att kontrollera att man inte har cancer. Vi anser att detta är den bästa möjliga metoden om man vill sträva efter en tidig upptäckt av cancer.

Sköldkörtelproblem En orsak till dålig livskvalitet kan vara oförklarlig trötthet. Det kan bero på en rubbning i sköldkörtelfunktionen, som är speciellt vanligt hos kvinnor. Sjukdomen är så vanlig att vi på Vegatus erbjuder en screening med thyreoideaprover för att fånga upp detta funktionsnedsättande och behandlingsbara tillstånd i sköldkörteln. Prover för detta är inkluderade i våra hälsokontroller.

Andra sjukdomar Det finns givetvis ett stort antal andra sjukdomar. Det är inte möjligt att här gå igenom dessa men Vegatus gör ett stort antal prover som täcker olika organsystem för att om möjligt också fånga upp andra sjukdomar som kan ge upphov till ohälsa.

Fördelar med att göra hälsoundersökning Med de olika hälsokontroller som Vegatus gör kan man upptäcka exempelvis diabetes typ 2 på ett mycket tidigt stadie och göra livstilsförändringar, som minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar mycket kraftigt. Den svenska befolkningen närmar sig en situation där 33% av befolkningen har en hög risk att utveckla diabetes typ 2. Hälsoundersökningarna fångar också upp höga kolestrolvärden, så man kan behandla dessa. Vi finner sjukdomar i ett tidigt stadie och bekämpar våra folksjukdomar.

Läs mindre