Quality Care VBRC AB – Quality Care/Vegatus 

Sekretess- personuppgifts- och integritetspolicy 

Denna sekretess- och cookiespolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas  in till oss, eller personuppgifter som samlas in av oss online (med hjälp av cookies). Denna policy är  tillgänglig på www.quality-care.se och www.vegatus.se .  

Quality Care VBRC AB kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, samt kommer att tillse att  personlig information behandlas konfidentiellt. Quality Care VBRC AB kommer inte, om inte enligt lag  eller enligt rättsligt bindande beslut från behöriga myndigheter, lämna personuppgifter till tredje  part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges här.  

Quality Care VBRC AB kommer att behandla följande personliga uppgifter:  

• Namn, telefonnummer och e-post för att behandla en förfrågan när du fyller formuläret på vår  hemsida www.vegatus.se 

• Din IP-adress för att effektivisera användningen av vår webbplats  

• Om du kontaktar Quality Care VBRC AB, lagrar vi korrespondens eller kommentarer, vilket kan  innehålla personuppgifter, för att ge bättre service om du kontaktar Quality Care VBRC AB igen.  

Laglighet i behandlingen Quality Care VBRC AB kommer att:  

• Behandla dina personuppgifter lagligt, korrekt och på ett öppet sätt.  

• Samla dina personuppgifter för de angivna och berättigade syften som anges i denna policy, och  kommer inte att behandla dina personuppgifter på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål. 

• Samla in och behandla personuppgifter som är adekvata, relevanta och nödvändiga för de syften  som det samlas in och används för.  

• Behandla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som det  samlades in för.  

• Vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, olaglig  behandling och obehörig eller oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och  därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå. 

• Vidta alla rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdateras utan  dröjsmål om Quality Care VBRC AB informeras eller annars blir medveten om felaktig information.  

• Vid förfrågan radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om inte det finns rättsliga skäl att  fortsätta behandlingen.  

• Vid förfrågan begränsa behandlingen, såvida inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen. 

• På begäran informera dig om vilka personuppgifter som har behandlats av Quality Care VBRC AB i  en sedvanlig och maskinläsbar form. 

Rättslig grund för behandling  

Quality Care VBRC AB samlar in och behandlar dina personuppgifter om och i den mån du har givit  samtycke.  

Om och i den utsträckning din förfrågan resulterar i ett avtal mellan Dig och Quality Care VBRC AB,  kommer din personliga information som samlades in och behandlades när förfrågan gjordes att  behandlas i den omfattningen som är nödvändig för att uppfylla Quality Care VBRC AB:s åtaganden  enligt det aktuella avtalet.  

Quality Care VBRC AB kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån Quality Care  VBRC AB är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet.  

Personuppgiftsbiträde  

Quality Care VBRC AB låter ett personuppgiftsbiträde behandla samtliga personuppgifter genom dels  lagring av data, dels drift av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan även komma att läsa, ordna  samt skicka personuppgifter enligt instruktion från Quality Care VBRC AB.  

Personuppgiftsbiträdet behandlar endast dina personuppgifter på servrar som ligger inom gränsen  mellan EU och EES och som kontrolleras av Personuppgiftsbiträdet.  

Cookies – Är tredje part oavsett  

Quality Care VBRC AB använder cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats. Cookies från  tredje part kan också komma att användas (t ex Google Analytics eller andra verktyg) för  analysändamål och/eller förbättring av trafiken och besöket.  

Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan  information kan din webbläsare i vissa fall tillåta dig att välja bort eller anonymisera din IP-adress.  

Säkerhet 

Quality Care VBRC AB säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att  skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller  oavsiktlig förlust eller skada.  

Quality Care VBRC AB använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar  tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter  ges endast till individer inom organisationen, samt hos Personuppgiftsbiträdet, med det enda syftet  att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.  

Ändringar i denna sekretesspolicy Quality Care VBRC AB förbehåller sig rätten att ändra denna  sekretesspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan  förändring kommer att publiceras på Quality Care VBRC AB:s hemsida. 

Kontaktinformation  

Quality Care VBRC AB, Quality Care/Vegatus Riddargatan 16 3 tr. 114 51 Stockholm  Tel. 08-428 426 00, 08 – 122 000 20 info@quality-care.se info@vegatus.se