Varför göra hälsoundersökningar?

Varför göra hälsoundersökningar

Vegatus gör omfattande preventiva hälsoundersökningar med fokus på läkartid och medicinsk avancerade tester. Vi erbjuder både privatpersoner och inom företagshälsovård allt från stora undersökningar med helkropps-MR till lite mindre med provtagning och uppföljande läkarbesök.
I vår vanligaste undersökning, Maxi plus, så börjar man med att träffa sin läkare för konsultation. Då går man igenom hur man lever sitt liv och om det är något speciellt som man är orolig för. Vi tittar på ärftlighet med tex kända sjukdomar i familjen. Vid detta besök så görs läkarundersökningen då vi lyssnar på hjärta och lungor etc.
Efter läkarbesöket går man till en av våra sjuksköterskor för provtagning. Vi tar urinprov, lämnar material för avföringsprover, mäter BMI, muskelmassa etc. Då tas blodproverna där vi går igenom alla organsystem för att se till att allting fungerar som det ska. Beroende på vilken undersökning man har valt så tar vi blodprover för att leta efter de vanligaste sorters cancer och kontrollerar vitaminer och mineraler, dvs att man tillgodogör sig näringen i maten.
Efter två veckor så kommer man tillbaka till sin läkare för genomgång av sin provsvar och diskussion om vad man ska göra för att de ska bli bättre.

Preventiva hälsoundersökningar minskar risken för allvarliga sjukdomar

Idag är dödligheten i Sverige högst i hjärt- kärlrelaterade sjukdomar och cancer. Vi menar att de flesta av dessa sjukdomar skulle man slippa med hjälp av preventiva hälsoundersökningar. Vi bidrar till detta genom att ge människor möjlighet att leva så länge som möjligt och vara friska så länge som möjligt. Vi utvecklar metoder för att motverka onödiga sjukdomar och psykologiska svårigheter. Ledmotivet är tidig diagnos och preventiva åtgärder.

Regelbundna hälsokontroller

Genom regelbunden hälsokontroll kan vi år från år jämföra nya värden med dina tidigare normalvärden och därmed mycket snabbare upptäcka eventuella avvikelser. Vid sjukdomsmisstanke arrangerar Vegatus en kompletterande specialistutredning. Momenten i undersökningen är noga utformade för att tillsammans bilda bästa möjliga helhet.
Vi har flera olika hälsoundersökningar med olika mängd prover, undersökningar och läkarbesök. Oavsett vilken nivå du väljer så får du en vetenskaplig uppföljning av resultaten.
Varför ska man göra regelbunden hälsokontroll? Vegatus gör hälsoundersökningar eftersom det är lättare att bota sjukdomar om man upptäcker dem tidigt. Om man upptäcker dem riktigt tidigt kan man också hindra att de bryter ut. Det bästa sättet att hitta sjukdomar tidigt är att göra reglbundna hälsoundersökningar för då kan vi se hur dina värden utvecklas över tiden och tidigt hitta förändringar som kan tyda på sjukdom.

Hälsoundersökningar för att hitta hjärt- och kärlsjukdomar

Det finns många olika typer av sjukdomar. Vissa, som förkylningar och liknande, kommer snabbt och då hjälper det inte att göra hälsoundersökningar. Andra sjukdomar har ett mera kroniskt förlopp och är oftast farligare. Sådana sjukdomar är till exempel cancer och hjärt-kärlsjukdomar. Då blir det meningsfullt att man sköter sin hälsa och att genomgå regelbundna hälsoundersökningar.
I Sverige förorsakas ungefär vart annat dödsfall av hjärt-/kärlsjukdomar. Dessa kärlsjukdomar har en stark koppling till åldersdiabetes (diabetes typ 2) och till höga kolesterolvärden. Vegatus undersöker både åldersdiabetes och kolesterolvärden och får med detta en möjlighet att varna patienter som är på väg att utveckla t.ex. diabetes så att de kan lägga om livsstil eller ta medicin och på så sätt förbli friska.

Hälsoundersökningar för att upptäcka cancer

Cancer förorsakar en tredjedel av dödsfallen i Sverige. Om man upptäcker cancer tidigare blir den lättare att bota och om man upptäcker cancern innan den givit upphov till metastaser (dottersvulster) är den i princip alltid möjlig att bota. Det finns enstaka undantag från denna allmänna princip. En tidigt upptäckt innebär att cancern skall upptäckas innan den har gett symptom. Detta kan ske på två sätt. Antingen kan man göra upprepade magnetkameraundersökningar av hela kroppen (dyrt) eller så man kan försöka hitta biokemiska tecken på att en tumör är på väg att bryta ut. Dessa kemiska tecken på att en tumör kan hålla på att bildas kallas för tumörmarkörer. Ett typexempel på en tumörmarkör är PSA (prostataspecifikt antigen) som används för att bedöma risken för prostatacancer. Tumörmarkörer är inkluderade i våra hälsokontroller.
Förhöjt värde behöver inte betyda sjukdom. Det är viktigt att ha klart för sig att förekomsten av förhöjda mängder av en tumörmarkör inte betyder att man har cancer. Det betyder att man har en förhöjd risk men fortfarande är chansen att man inte har cancer större . En förhöjd mängd tumörmarkörer innebär således att risken är så hög att man har anledning att kontrollera att man inte har cancer. Vi anser att detta är den bästa möjliga metoden om man vill sträva efter en tidig upptäckt av cancer.

Hälsoundersökningar för att upptäcka sköldkörtelproblem

En orsak till dålig livskvalitet kan vara oförklarlig trötthet. Det kan bero på en rubbning i sköldkörtelfunktionen, som är speciellt vanligt hos kvinnor. Sjukdomen är så vanlig att vi på Vegatus erbjuder en screening med thyreoideaprover för att fånga upp detta funktionsnedsättande och behandlingsbara tillstånd i sköldkörteln. Prover för detta är inkluderade i våra hälsokontroller.
Det finns givetvis ett stort antal andra sjukdomar. Det är inte möjligt att här gå igenom dessa men Vegatus gör ett stort antal prover som täcker olika organsystem för att om möjligt också fånga upp andra sjukdomar som kan ge upphov till ohälsa.

Fördelar med att göra hälsoundersökning

Med de olika hälsokontroller som Vegatus gör kan man upptäcka exempelvis diabetes typ 2 på ett mycket tidigt stadie och göra livstilsförändringar, som minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar mycket kraftigt. Den svenska befolkningen närmar sig en situation där 33% av befolkningen har en hög risk att utveckla diabetes typ 2. Hälsoundersökningarna fångar också upp höga kolestrolvärden, så man kan behandla dessa. Vi finner sjukdomar i ett tidigt stadie och bekämpar våra folksjukdomar.
Läs gärna om våra olika program och om du vill veta mer om något eller har frågor och funderingar så kontakta oss via telefon på 08-122 000 20 eller via kontaktformuläret till höger.