Om lungcancer

Lungcancer uppstår därför att celler i lungvävnaden ändras så att de blir elakartade cancerceller. Det kan också finnas andra typer av elakartade tumörer i lungorna, men de är oftast dottertumörer som kommer från cancrar som uppstått i andra delar av kroppen.
Lungcancer står för flest dödsfall av alla cancersjukdomar. Det finns många olika typer av lungcancer och det är viktigt att skilja dem från varandra eftersom de olika typerna skall ha olika behandling.

Orsaker till lungcancer

Den vanligaste orsaken till lungcancer (och cancer i stort) är cancerframkallande kemiska ämnen (såsom de som finns i tobaksrök), strålning och virusinfektioner.

Rökning vanligast för cancer i lungor

Rökning, speciellt cigarettrökning, är den absolut vanligaste orsaken till lungcancerutveckling. I västvärlden orsakas ca 90 % av lungcancrar av cigarettrökning. Hos manliga rökare är risken att utveckla lungcancer cirka 17 % och hos kvinnor 12 %. Hos icke-rökare är risken cirka 1 %.
Ju mer en person röker, desto mer ökar risken för cancer i lungorna. Om en person slutar röka sjunker denna risk allteftersom skadad lungvävnad ersätts och skadliga ämnen förs bort.
Den vanligaste orsaken till lungcancer är rökning men 10-15 % av alla patienter med lungcancer är inte rökare. Att dessa får sjukdomen beror ofta på ärftliga faktorer men också på miljöfaktorer som till exempel radon, asbest eller luftföroreningar.
Tecken på cancer i lungorna kan ofta ses på röntgen och diagnos säkerställs sedan genom att man tar ett vävnadsprov för mikroskop-undersökning. Behandlingen och utfallet beror på cancertypen och på hur spridd cancern är och på patientens hälsotillstånd i övrigt.

Screening för lungcancer

Ett screeningprogram för lungcancer kan göras på lite olika sätt och har diskuterats inom forskningsvärlden länge. I Sverige görs idag ingen screening för cancer i lungorna men ny forskning visar på betydande hälsovinster på att införa nationell screening.
Man kan undersöka lungorna med hjälp av röntgen eller datortomografi och mer forskning kommer säkert krävas innan Socialstyrelsen rekommenderar ett screeningprogram för Sverige. Screening bygger på att undersöka stora grupper för att hitta tidiga tecken på oupptäckta sjukdomar och då behöver metoderna vara så enkla att genomföra att undersökningen de facto blir av. Ju besvärligare en undersökning är desto färre av patienterna genomför undersökningen – vilket omintetgör själva poängen med screeningen.
Lungtumörer syns på Vegatus helkropps-MR. Även blodproverna kan ge värdefulla ledtrådar. Om MR tyder på att det finns en lungtumör remitteras patienten vidare till en lungklinik för vidare utredning och behandling.

Hälsoundersökningar för att upptäcka lungcancer

Medi
30 Blodtester
 • 1 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi
40 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MAN
52 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MR
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • MR-screening