Hälsokontroll i Stockholm

Varför ska man göra regelbundna hälsokontroller?

Vegatus gör hälsoundersökningar eftersom det är lättare att bota sjukdomar om man upptäcker dem tidigt. Om man upptäcker dem riktigt tidigt kan man också hindra att de bryter ut.

Olika typer av sjukdomar
Det finns många olika typer av sjukdomar. Vissa som förkylningar och liknande kommer snabbt, och då är det meningslöst att göra hälsoundersökningar. Andra sjukdomar har ett mera kroniskt förlopp och är oftast farligare. Sådana sjukdomar är till exempel cancer och hjärt-/kärlsjukdomar. Då blir det meningsfullt att sköta sin hälsa genom att genomgå regelbundna hälsoundersökningar.

Hjärt- och kärlsjukdomar
I Sverige förorsakas ungefär vart annat dödsfall av hjärt-/kärlsjukdomar. Dessa kärlsjukdomar har en stark koppling till åldersdiabetes och till höga kolesterolvärden. Vegatus undersöker både åldersdiabetes och kolesterolvärden och får i och med detta en möjlighet att varna patienten som är på väg att utveckla t.ex. diabetes, så att de kan lägga om livsstil eller ta medicin och på så sätt förbli friska.

Cancer
Cancer förorsakar en tredjedel av dödsfallen i Sverige. Om man upptäcker cancer tidigare blir den lättare och bota och om man upptäcker cancern innan den givit upphov till metastaser (dottersvulster) är den i princip alltid möjlig att bota. Det finns enstaka undantag från denna allmänna princip.

Att på regelbunden basis göra helkropps-MR är det bästa sättet att se till att man hittar cancer tidigt då den är botbar.

En tidig upptäckt innebär att cancern skall upptäckas innan den har gett symptom. Detta kan ske på två sätt. Antingen kan man göra upprepade magnetkameraundersökningar av hela kroppen eller så kan man försöka hitta biokemiska tecken på att en är på väg att bryta ut. Dessa kemiska tecken på att en tumör kan hålla på att bildas kallas för tumörmarkörer. Ett typexempel på en tumörmarkör är PSA (prostataspecifikt antigen) som används för att bedöma risken för prostatacancer.

Förhöjt värde behöver inte betyda sjukdom
Det är viktigt att ha klart för sig att förekomsten av förhöjda mängder av en tumörmarkör inte behöver betyda att man har cancer. Det betyder att man har en förhöjd risk, men fortfarande är chansen att man inte har cancer större . En förhöjd mängd tumörmarkörer innebär således att risken är så hög att man har anledning att kontrollera att man inte har cancer. Vi anser att detta är den bästa möjliga metoden om man vill sträva efter en tidig upptäckt av cancer.

Sköldkörtelproblem
En orsak till dålig livskvalitet kan vara oförklarlig trötthet. Det kan bero på en rubbning i sköldkörtelfunktionen, som är speciellt vanligt hos kvinnor. Sjukdomen är så vanlig att vi på Vegatus erbjuder en screening med thyreoideaprover, för att fånga upp detta funktionsnedsättande och behandlingsbara tillstånd.

Andra sjukdomar
Det finns givetvis ett stort antal andra sjukdomar. Det är inte möjligt att här gå igenom alla dessa men Vegatus gör ett antal prover som täcker olika organsystem för att om möjligt också fånga upp andra sjukdomar som kan ge upphov till ohälsa. Vegatus gör ett 30 olika prover och täcker de flesta organsystemen i kroppen.

Fördelar med att göra hälsoundersökning
Med de tre olika hälsokontroller som Vegatus gör kan man upptäcka exempelvis diabetes typ 2 på ett mycket tidigt stadie och göra livstilsförändringar, som minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar mycket kraftigt. Den svenska befolkningen närmar sig en situation där 33% av befolkningen har en hög risk att utveckla diabetes typ 2. Hälsoundersökningarna fångar också upp höga kolestrolvärden, så man kan behandla dessa. Vi finner sjukdomar i ett tidigt stadie och bekämpar våra folksjukdomar så man slipper dö i dem, utan kan glädja sig åt ett långt och friskt liv.